NASH

Novinky – březen 2013

Reakce na prohlášení Rada PK haflinga varuje před připouštěním hřebcem Paint horse, které bylo uveřejněné Radou PK haflinga dne 17. 1. 2013 na webových stránkách Svazu chovatelů haflinga, www.haflingove.cz, a na webu Asociace svazu chovatelů koní ČR, www.aschk.cz, a následně bylo převzato také stránkami Paint Horse Clubu ČR (a publikováno pod názvem „Křížení paintů s haflingem“), www.czpha.cz.

Rádi bychom touto cestou odpověděli na „varování“ Rady PK haflinga, jímž se cítíme být jako chovatelé NASH (North American Spotted Haflinger) poškozeni. Čekali bychom, že předtím, než někdo zahltí internet obviněními nezakládajícími se na pravdě, ověří si pár faktů. Leč nestalo se tomu tak. Útočný tón, který Rada PK haflinga zvolila, nebyl v kontextu toho, že pro svá tvrzení neměla důkazy, zrovna nejšťastnější volbou a byl patrně veden snahou odradit majitele haflingských klisen od chovu NASH.

Chceme uvést na pravou míru několik polopravd a smyšlenek, které byly úmyslně předloženy tak, aby vrhly na plemeno NASH špatné světlo a poškodily v očích českých chovatelů majitele American Paint Horse hřebců, řádně licencovaných v USA pro připouštění haflingských klisen v rámci plemenné knihy NASH Registry.

Nezpochybňujeme, že se Rada PK haflinga obrátila na kontaktní centrum amerického ministerstva zemědělství. Ovšem obdržela zřejmě pouze informaci, že plemeno NASH není evidováno na tomto ministerstvu (U. S. Department of Agriculture), nikoli že není „oficiálně uznáno v USA“. Na rozdíl od České republiky není chov koní v USA řízen centrálně z ministerstva zemědělství, jednotlivé plemenné knihy vystupují jako samostatné subjekty a jediné, co se na U. S. Department of Agriculture eviduje, jsou koně vyvezení z USA do zahraničí, a to včetně uvedení jejich plemene. Jelikož NASH dosud za hranice Spojených států amerických vyvezen nebyl (do ČR jsme neimportovali koně, ale jen chovatelské „know-how“), na seznamu veterinárního odboru amerického ministerstva zemědělství nefiguruje. To ovšem zdaleka nedokládá jeho nelegálnost, jelikož žádná plemenná kniha jako taková není na U. S. Department of Agriculture zapsána. Možná je na tomto místě třeba pro pořádek dodat, že v USA jsou i ostatní plemenné knihy „soukromé“, nejen NASH Registry. Skutečnost, že je v ČR chov koní organizován odlišně, a pravděpodobně také nedostatek rozhledu zapříčinily klamné závěry, k nimž Rada PK haflinga došla. Co dodat? Snad jen, že mýlit se je lidské, pokud si však nejsem svým tvrzením stoprocentně jist, slušelo by se použít méně arogantní tón, abych se veřejně nezostudil.

Obdobně vyjádření ředitelky American Haflinger Registry (AHR) paní Ruth Schwab nemá žádnou právní váhu. Je vhodné připomenout, že se AHR pokusil o zákaz použití slova „Haflinger“ v názvu nového plemene, a to již před 10 lety, když NASH Registry v USA vznikl, ovšem neuspěl. Nyní zřejmě uvítal možnost přenést spor na evropský kontinent. To, že oni osobně pokládají NASH za pouhé „křížence hafling × Paint horse“, je dost dobře možné. Oproti tomu nepoměrně významnější a početnější organizace Pinto Horse Association of America Inc., založená v roce 1956, uvádí North American Spotted Haflinger (NASH) mezi dalšími respektovanými plemeny koní, jako je např. American Paint Horse, American Quarter Horse, holštýnský kůň či anglický plnokrevník, viz http://www.pinto.org.

Plemenná kniha NASH Registry má samozřejmě legální základ, je řádně registrována u vlády státu Ohio, což jsme také doložili Ústřední evidenci koní. Ta následně požádala o stanovisko Ministerstvo zemědělství ČR (MZe). MZe se k N.A.S.H. Registry vyjádřilo takto (prohlášení je uveřejněno i na webu ÚEK, viz http://www.uek.cz, záložka Co je nového): Vzhledem k tomu, že se jedná o plemennou knihu vedenou v zemi mimo Evropskou unii a koním zapsaným v plemenné knize „N.A.S.H. Registry“ je vydáváno potvrzení o původu, Ministerstvo zemědělství nemůže zpochybňovat pravost vystavených dokumentů. Z tohoto důvodu budou tito koně zapisováni do ústřední evidence jako příslušníci plemenné knihy N.A.S.H. Registry. Ministerstvo tímto tedy pouze přebírá informace od plemenné knihy vedené mimo EU pro evidenční účely Ústřední evidence evidovaných zvířat.

Shrnutí: Hříbata ze spojení haflingských klisen a homozygotních American Paint Horse hřebců uchovněných v NASH Registry v USA dostanou osvědčení o původu z NASH Registry. Na základě amerického certifikátu (resp. jeho notářsky ověřené kopie) budou zaevidována na ÚEK a bude jim vystaven průkaz koně, v němž bude v kolonce plemeno (nikoli plemenný typ) uvedena zkratka N.A.S.H. NASH koně samozřejmě nebude následně možné zapsat do žádné PK haflinga, jejich chov se bude realizovat výhradně v rámci plemenné knihy NASH, vedené v Ohiu, USA – podle jejích pravidel.

Doufáme, že tímto jsou veškeré pochyby o právním statusu NASH Registry rozptýleny a že nadále bude konkurenční boj (protože to je to, oč Svazu chovatelů haflinga ve skutečnosti běží) veden čestnějšími prostředky. Byli bychom rádi, kdyby si chovatelé sami rozhodli, jaká hříbata chtějí na svých haflingských klisnách odchovávat, a nenechali se zastrašit výhružnými prohlášení, kterými někdo – ať už z dlouhé chvíle, či s úmyslem uškodit – „tapetuje“ internet.

Myslíme si, že ať se to někomu líbí, nebo ne, o budoucnosti plemene NASH v ČR, potažmo Evropě, rozhodnou jednotliví chovatelé a majitelé koní. Domníváme se, že plemena hafling, NASH i American Paint Horse mohou existovat vedle sebe, aniž by to čemukoli vadilo. Každý si vybere to své. Pokud někdo chce chov NASH pokládat za „pouhé křížení“, budiž mu to přáno. Je však vhodné smířit se s faktem, že se jedná o legální plemennou knihu, šlechtění nového plemene (nabízí se analogie českých ČSP a ČT, jejichž plemenné knihy jsou také neuzavřené, či holandské plemenné knihy Barock pinto), a že toto bylo oficiálně potvrzeno – v USA i v ČR.

21. 3. 2013
Lucie a Jaroslav Zikmundovi (chovatelé a majitelé 1. NASH koně v ČR)